A Tátra Téri Általános Iskola honlapja


A tartalomhoz

Hírek

Faliújság

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!Pótvizsga:
2017. augusztus 25., 9:00.Tanévnyitó:
2017. szeptember 1., 8:00. Megjelenés: ünneplőben.Szeretettel gratulálunk iskolánk tanítójának,
Cseh Sándornénak (Klári néninek) az elismerésért.


NYÁRI TÁBOR 2017

2017-ben a nyári napközis tábor július 3. és augusztus 18. (7 hét) között az Hajós Alfréd Általános Iskolában (1203 Bp., Lajtha László utca 5-7.) kerül megrendezésre. A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos programokkal várjuk az alsó tagozatos tanulók jelentkezését.

Jogosult a tábor szolgáltatásainak igénybe vételére, aki:

Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, Budapest Főváros XX. kerület településszintű bejelentéssel rendelkező, általános iskolába járó alsó tagozatos gyermek, továbbá a Pesterzsébet Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekei, függetlenül a lakó és tartózkodási helytől.
XX. kerületi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, de Pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel vehetnek részt a táborban.

A táborba előzetes jelentkezés szükséges.
A tábor megkezdése előtt a szülőnek nyilatkoznia kell a gyermek egészségi állapotáról.
A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg.

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások:

A nyári napközis táborban biztosítjuk a gyermek felügyeletét, (hétfőtől péntekig 8-16 óra között) szabadidős programokon való részvételét, (az előre meghatározott programterv szerint) és napi háromszori étkezését.
Az érintett gyermekek számára diétás étkezést is biztosítunk.
Diétás étkezésre csak orvosi igazolás alapján van lehetőség.

A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek.

Befizetés egy hétre előre történik, keddi napokon 7-13 óra között a tábor helyszínén.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést.

Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy az étkezésben résztvevő gyermek az előre nem látható hiányzás esetén (pl. betegség, egyéb akadályoztatás) a számára biztosított és elkészített ételt megkapja.
Emberi Erőforrások Minisztere


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tátra Téri Általános Iskola


intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1204 , Tátra tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
• megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
• a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• szakmai önéletrajz
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
• hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea nyújt, a 06-1-795-8168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Külső-Pesti Tankerületi Központ 1181 Budapest, Üllői út 453. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/203/363-3/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Külső-Pesti Tankerületi Központ (1181 Bp., Üllői út 453.) címére. A borítékra írják rá "Tátra Téri Általános Iskola intézményvezetői beosztására".
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kulsopest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Kedves Szülők!

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény miatt változtatnunk kellett az ebédlemondás rendszerén. 2017. január 1-től kizárólag az adott iskola gazdasági ügyintézőjét tudja hívni a következő napi étkezéslemondással kapcsolatban. A reggel legkésőbb 9 óráig bejelentett lemondását tudjuk érvényesíteni a következő napi megrendelésnél.


Az Tátra Téri Általános Iskola ügyintézője:
Sósné Marticskó Írisz

Mobilszáma: 06/30/674 63 15

Az Önök kényelme érdekében és a torlódások elkerülése miatt nyitottunk egy ímél fiókot is , amin a lemondást szintén megteheti reggel 09 óráig .

ebedlemondas.iskola@gmail.com

Kérjük, hogy az ímélben feltétlenül tüntessék fel a gyermeke nevét, osztályát és iskoláját a könnyebb beazonosítás érdekében.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Megragadva az alkalmat, az ünnepekre kellemes pihenést és az új évben nagyon jó egészséget kívánunk kedves mindannyiuknak.

Budapest, 2016. december 13.

Tisztelettel
Horváthné Sebők Teréz
Pesterzsébet Önkormányzat GAMESZ igazgató
421-1070Tisztelt Szülők!

A téli szünet dec. 22., 23.,27., 28., 29., és jan. 2.
Az első tanítási nap január 3-a kedd és B heti órarend.
A téli szüneti ügyelet a Vörösmarty Általános Iskolában lesz.Tisztelt Szülők!

2016. november 29-én, kedden fogadóóra.

Alsó tagozat: 16:00-17:00
Felső tagozat: 17:00-18:00


Terem

Pedagógus

F/1

Nagy Éva

F/3

Gürtler Katalin

F/4.

Varga Olga

F/5.

Sykó Nóra

F/6.

Fejes Mónika

I/3.

Gaál Sándor, Herczeg Tamás

I/4

Temesi Mária

II/1.

3.a Cseh Klára, Hay László

II/2.

4.a Francsics Tamásné

II/3.

1.a Tolnai Tímea

II/4.

2.a Felföldy Györgyi, Horváth EtaTájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről


A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
c) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.
A szülő, törvényes képviselő kérelmére a szünidei étkeztetést az intézménybe nem járó, -kerületi lakcímmel rendelkező- hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is igénybe vehetik.
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, a jogosultság megállapítására irányuló kérelmét Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában gyermeket nevelő szülő bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),
c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsonyabb iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.
Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

Az ebédet az Önkormányzat a nyári szünetre eső valamennyi munkanapon (elvitellel, vagy helyben fogyasztással) a napközis tábor helyszínén - Pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola 1203 Bp. Lajtha László utca 5-7.) - biztosítja.

A bölcsődés korú gyermekek a kerület kijelölt bölcsődéjében (elvitellel) vehetik igénybe az ebédet.Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

word formátum

pdf formátum

Tisztelt Szülők!

2016.
május 24-én 16:30-tól szülői értekezletet
tartunk a leendő elsősök szülei számára.


Tisztelt Szülők!

2016. március 22-én fogadóóra.

Alsó tagozat: 16:00 - 17:00
Felső tagozat: 17:00 -18:00


Tavaszi szünet: 2016. március 24 - 29.


A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart.
A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2016. március 23.,
a szünet utáni
első tanítási nap pedig 2016. március 30.

Tavaszi szünet után
A hét lesz.Tisztelt Szülők!


Tájékoztatom Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere a Tátra Téri Általános Iskola intézményvezetői állását pályázati úton meghirdette. A kiírás a KSZF honlapján 2016. február 28-án jelent meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.


Forgács Anna
intézményvezető


Rendhagyó ének óra a Muzsikás együttessel a Tátrában


Február 22-én hétfőn, különleges rendhagyó énekórában lehetett része a Tátra Téri Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak. A tornatermet rendeztük át kis hangverseny teremmé, és ide vártuk izgatottan az 1973 óta működő nemzetközi hírű Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar népzenei együttes sokak számára közismert zenészeit: Éri Pétert, Sipos Mihályt, Hamar Dánielt és Porteleki Lászlót.

2008-ban az együttes a legrangosabb nemzetközi világzenei elismerésének a World Music Expo WOMEX-díjának kitüntetettje volt, így igen nagy megtiszteltetés volt, hogy ellátogattak iskolánkba, hogy személyesen is megcsodálhassuk művészetüket.
Az ének óra a dal, a zene, az ének szerepének bemutatása, valamint a régi, hagyományos hangszerek megismertetésével és megszólaltatásával kezdődött.

A hosszúfurulya, a brácsa, a hegedű és a nagybőgő megszólaltatásakor már néhány taktust követően is felcsendült a taps, s a gyimesi és a dél-dunántúli népi muzsikát már ovációval fogadták a gyerekek. Egy ismert dallam bemutatása után - Hej, Dunáról fúj a szél- a gyermekek is beszálltak a produkcióba. Végül megtanultunk egy régi rigmust, egy un. csujjogatót is a zenészektől, így a tanulók ezután már együtt énekeltek, csujjogattak a zenészekkel.

Köszönjük a legnagyobb magyar olajipari vállalatnak, hogy támogatásukkal megismerhettük a Muzsikás együttes színvonalas előadását és bepillantást kaptunk gyönyörű magyar népzenénk világába élőzene kíséretében.
A rendhagyó énekóráról elmondhatjuk, hogy életre szóló élményt nyújtott és valószínűleg sok gyermeket közelebb hozott a hagyományos népzenéhez, népi hangszerekhez.Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. március 9-én szerdán 16: 30-kor tájékoztatást adnak az egyházak képviselői a hit-és erkölcstan oktatásról iskolánkban.

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

MUNKANAP ÁTHELYEZÉS 2016-ban

2016. március 14. (hétfő) pihenőnap

2016. március 5. (szombat) munkanap (B hét hétfői órarend szerint)

2015. november 16-án
az Erzsébet Napok keretében megrendezett, iskolák közötti
Helytörténeti és Helyismereti Vetélkedőn
a Tátra Téri Általános Iskola
I. helyezést ért el.


PAPÍRGYŰJTÉSI AKCIÓ!


Felhívjuk figyelmeteket, hogy folytatódik
a papírgyűjtési akció!
Ha hoztok papírt a portán leadhatjátok!
Házi olvasmányok 5. évf.
2015/16-os tanév

Házi olvasmányok 6. évf.
2015/16-os tanév

1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Készítsetek olvasónaplót!
Az olvasónapló lehet egyéni, kreatív megoldás, vagy készíthettek rövid cselekményvázlatot, szereplők felsorolásával, rajzzal.
2. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

1. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Készítsetek olvasónaplót!
2. Daniel Defoe: Robinson Crusoe
3. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
4. Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársainak ajánlásával
ajánlom még minden kedves tanulónknak olvasásra:

Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Békés Pál: A Félőlény
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

Továbbá:
Lackfi János, Boldizsár Ildikó, Böszörményi Gyula műveit.

Kérem, hogy látogassatok el a nyáron a gyerekkönyvtárakba.
A könyvtárosok szeretettel várnak benneteket játszóházakkal, kézműves foglalkozásokkal.
A www.mek.oszk.hu honlapon is sok érdekes olvasmányt találhattok!
Jó szórakozást kívánok mindnyájatoknak!

Fodor Ildikó
magyartanárVissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe