A Tátra Téri Általános Iskola honlapja


A tartalomhoz

HEFOP

Iskolánk

"EGYENLŐNEK LENNI, NEM EGYFORMÁNAK"
B E S Z Á M O L Ó

A HEFOP -2.1.5-06/1.-2006-12-0100/1.0 SZ. PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁRÓL A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBANBEMUTATKOZÁS


Intézményünk jól megközelíthető helyen, kellemes környezetben, zöldövezetben, a piac mögött helyezkedik el.

Az épület 1959-ben épült, azóta kívül és belül is történt felújítás. Iskolánk kicsi, családias légkörű, 310 tanulónk, 15 osztályközösségünk képességfejlesztésére, tehetséggondozására törekszünk. Pedagógusaink hatékonyan alkalmazzák az új tanítási módszereket, sokoldalúan fejlesztik a gyerekek személyiségét, képességeit. Az olvasást hagyományos szótagoló módszerrel tanítjuk, mert a régi jól bevált módszereket sem vetjük el. Kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelv oktatását, ezért kidolgoztuk, és a 2007/2008-as tanévtől beindítottuk az angol nyelv emelt szintű oktatását.

A matematikát és az idegen nyelveket (angol, német) nívócsoportos bontásban tanítjuk.

Tanulóinknak változatos szabadidős foglalkozásokat biztosítunk, (ingyenes informatika, német, angol, sakk, rajz, kézműves, színjátszó, rejtvényfejtő, természettudományos szakkör) valamint különféle sportfoglalkozások színesítik a délutánjainkat. Korlátlan, ingyenes internet hozzáféréssel rendelkezünk jól felszerelt informatika szaktantermünkben. Valamennyi alsós tanteremben biztosított a számítógép használata. Könyvtárunk fejlesztésre szorul, de minden nap nyitva áll az érdeklődők előtt.

Külsős fejlesztőpedagógus és logopédus segíti munkánkat. Sok pedagógus tart felzárkóztató foglalkozást (korrepetálást), tehetséggondozást az általa oktatott tantárgyból.TOVÁBBKÉPZÉSEK


Három továbbképzésen vett részt a tantestület. Az első két továbbképzést a választható kínálatból a tantestület szavazatai alapján választottuk.

A tantestület kb. fele korábban már megismerkedett a kooperatív tanulási technikával. Eredményességéről meggyőződve a tantestület valamennyi tagja szívesen mélyült el még alaposabban.

Az 1. tanfolyam címe: „Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekekért"

Lényege, hogy az osztály tanulói több csoportban, a csoporttagok együttműködve, mindenki saját munkáját beleadva dolgoznak fel egy-egy tananyagi területet, részfeladatot.

I. Csoportalakítás: lehet irányított vagy esetleges, a csoport homogén vagy heterogén.

Példa a csoportalakításra: A csoport tagjai között 1, 2, 3, 4 számok kiosztása után az 1-esek, a 2-esek, stb. kerülnek egy csoportba.

II. Csoportépítési játék: Kézrajz, amiben a csoport tagjainak közös megbeszélése alapján egy motívum lesz azonos. A kéz mintája azonban az egyéni fantázia vagy rajzolási kedv szerint különböző lehet. Feladat volt még a kézrajzok elhelyezése egy adott felületen úgy, hogy a csoportok munkái kerüljenek valamilyen módon egybe.

Megbeszéltük, hogy az összerakott kezek hogyan kapcsolódnak, mit jelent mindez, a teret hogyan sikerült kitölteni.

Motivációs játék következett. Címe: Családi perpatvar (apa, anya, gyerek).

III. Módszer: Gondolkodj, írd le, oszd meg! - Szóforgó (Problémáink a felkészülés során témakörben mindenki elmondhatta gondját egymás után az óramutató járásával egyező irányban pl.)

Tudatosítottuk a „csendjel"-et. (Kéz fent, aki észreveszi, szintén felemeli a kezét és elhallgat.)

A csoportokban szerepek szerint is ki lehet osztani a munkát: Szóvivő, jegyző, eszközfelelős, hangulatfelelős, időfelelős, stb. szókártyák segítségével.

Beszéltünk a resztoratív technikákról.

Megismertük a Kooperatív tanulás c. könyvet, amit könyvtárunk minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tett.

III. Módszer: Szakértői mozaik:

Lépései: Osszátok szét (időmeghatározás)
Olvassátok el
Szakértői csop. alakulása
Lényegkiemelés, vázlatírás
Tanítás a saját csoportodba
Gyakorlás párosítóval
Ellenőrzés egyéni teszttel (csoportpontszám)

III. Módszer: Villámkártya : gyakorlásra szolgáló kártya, amelynek az egyik oldalán hiányos szavak, csak a műveletek stb. vannak, a másik oldalon pedig a megoldás is.

I. Csoportalakítás : véletlenszerűen

II. Csoportépítő játék: labdaforgó szemkontaktus segítségével.

III. Módszer: Kettős kör: érdekes interjúk állítást mondunk, véleményalkotás, sorbanállás a vélemény alapján, mellette álló megvédi a döntését, U alakban meghajlítják a sort.

Puzzle: Versidézet feldarabolása, mindenki kap egy darabot, cserélhetnek az egymáshoz tartozók, összeállítják a verset.

Mozaik: Darabokra vágott forma összeillesztése (csoporttagok együtt)

Alapelvek a kooperatív tanulás során: párhuzamos interakció, egyenlő részvétel, egyéni felelősség, együttműködési készség.

Játék: Csoport körben, megállapodunk abban, hogy mit kell mutatni az elefánt szó elhangzása után, a kör közepén álló dönti el ki nem végezte el a feladatát, ki cserél vele. Lehet elefánt, zsiráf, kenguru, viking, pálmafa, stb.

Játék: Szókitaláló, és a szavakhoz kapcsolódó szöveg olvasása után saját befejezést kellett írni.

Az Együttműködési készség fejlesztésérét szolgáló játékokat ismertük meg:

1., Keveredj- állj meg - csoportosulj! Fejleszt: egymásra figyelést, memóriát

2. Négy boríték kiosztása a csoporttagoknak, Utasítás: Legyen négyzet. Beszéd nélkül át lehet adni a felesleges részt a másiknak, de kérni nem lehet. Fejleszt: fegyelmet metakommunikációt , önfegyelmet, lemondási képességet.

3. Firkálós művészet: Lapra Kerekasztal módszerrel mindenki csak egy vonalat húzhat, mi jön ki belőle? Fejleszt: képzeletet, elfogadni a másik elképzelését, egységre törekvést.

4. Háromlépcsős interjú

Megbeszéltük, hogy a módszerek és a fejlesztendő képességek összeegyeztetése mennyire fontos.

Értékelésről is beszéltünk. Táblázatba rendeztük, ki kit értékelhet, mi módon történhet.

Játék: Kooperatív barchóba hátratűzni a kitalálandó szót, stb. A barkóba szabályai szerint kell kitalálni a kérdések és a válaszokból.

Székfoglaló a családi perpatvar példájára, de ismeretanyag is szükséges hozzá.

Szókártyák kirakása párosítva

Megbeszéltük, hogy milyen alapvető készségek fejlődhetnek csoportmunka közben.

További módszereket ismertünk meg:

Diákqartett: A csoportok tagjai betűjeleket kapnak, kérdésekre a meghatározott csoportok meghatározott betűjelű tagja válaszol.

Szóháló: Egy papíron felírt szóról mi jut eszébe a csoport tagjainak külön-külön, kapcsolódva kell leírni.

Kettős kör az új tananyag elsajátítására is felhasználható.

Szabályokat eleinte osztályszinten állapítottak meg a tanulócsoportok, majd csoportszinten is megtörténhet, ha már eléggé összeszokottak, vagy gyakorlottak a kooperatív tanulásban.

A nap további részében a tanfolyamzárásához szükséges óraterv elkészítésének módjáról beszélgettünk. Konkrét feladatot dolgozott ki minden csoport kooperatív tanulásirányítással, csoportmunkában.

A tanfolyamot hangulatértékeléssel zártuk le.MÁSODIK TANFOLYAMUNK CÍME:
„HATÉKONY TANULÓ-MEGISMERÉSI TECHNIKÁK"

A pedagógusok és a tanulók eredményes együttműködéséhez elengedhetetlenül fontosnak tartottuk, hogy tanulóinkat alaposan ismerjük. Ezért nagy reményekkel választottuk a Hatékony tanuló megismerési technikák tanfolyamot.

•1. Ismerkedés

•2. Mi az integráció és a szegregáció?

•3. Szituációs játék

Előtte csoportonkénti megbeszélés, ez alapján 1-1 csoporttag képviselte a csoportját.

Probléma: be akar iratkozni az iskolába egy problémás gyerek.

Felvegyük az iskolába vagy ne?

Mi szól az integráció mellett, illetve ellene és mik a feltételei

•4. A tanulói megismerés módszerei
- interjú - megfigyelés
- kérdőív - dokumentumok elemzése

•5. Az interjú készítés szabályai

Interjú készítési gyakorlat-szerepjáték párokban (osztályfőnök és szülő szerepében)

A szerepjáték megbeszélése

•6. A megfigyelés lehet: egyedi, rendszeres

Szándék szerint: strukturált, strukturálatlan

7. Az iskolai dokumentum forrásai

•- hivatalos iratok

•- szülőktől származó

•- a gyerekkel foglalkozó pedagógusoktól származó

•- más szakemberektől származó

•- a gyerek saját dokumentumai

8. A képességek csoportosításának megbeszélése

9. Mi minden kell ahhoz, hogy egy mondatot leírjunk?

10. Kérdőívek kitöltése, értékelése

•- képességről - Mit szeretek csinálni?

•- tanulási stílusok feltárásáról

•- értékrendem

11. A záró dolgozatok elkészítésének megbeszélése

12. Az iskolai gyermekvédelem

A gyermekvédelmi felelős feladatai, partnerei

13. Az iskolai szociális munka célja, feladatai

14. A gyermekszegénység kockázatai,tényezői

15. Mi a veszélyeztetettség?

16. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai

17. "Koreszmék és táborok" c. DVD megtekintése és megbeszélése

A tanfolyam túl sok új információt, nem adott. Az előadók viszont alkalmazkodtak a csoport kéréseihez.A 3. TANFOLYAM CÍME:
HATÉKONY EGYÜTTNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN (IPR)


Valamennyien úgy éreztük, hogy nagyon sok hasznos, a gyakorlatban hasznosítható ismerethez jutottunk.

Már az első napon játékos formában megismerkedhettünk számos az IPR tematikához kapcsolódó fogalommal. Éreztük, hogy ezeket a játékokat még tanóráinkon is hasznosítani tudjuk majd.

A legtöbb új elemet a második nap hozta, amikor az IPR törvényi hátterébe kaptunk betekintést. Nem csupán a törvényi rendelkezéseket, de azok gyakorlati alkalmazásának vonatkozásait is megvitattuk.

Nagyon hasznos volt szembesülni iskolánk gyengeségeivel és erősségeivel. Ezt követte a különböző team típusok megismerése, majd megalakulása. A csoportalakítást komoly munka követte: a három team megalkotta a munkatervét, megtervezte munkáját. Ennek a tevékenységnek később komoly hasznát vettük, amikor az intézmény további IPR dokumentumait kellett megalkotnunk.

Összegezve: hasznos, a gyakorlatban alkalmazható naprakész ismereteket kaptunk a képzésen.A TOVÁBBKÉPZÉSEKET TARTÓ MENTOROK
JAVASLATAI ÉS TAPASZTALATAI


A mentorálás során gyakorlati segítséget kaptunk az egyes IPR elemek bevezetése, fejlesztése és működtetése során, különös tekintettel az IPR bevezetésében kulcsfontosságú szerepet játszó intézményi önértékelésre, adminisztrációs teendőinek megoldására és az indikátortáblázatra, mely lehetőséget kínál éves szinten az országos átlaggal történő összehasonlításra. Több tanóra látogatása során konkrét javaslatot kaptak a kollégák a kooperatív óravezetéssel kapcsolatban. A tapasztalatok a mentorálási jegyzőkönyv szerint igen pozitívak voltak.

A munkacsoportokkal való konzultáció során megállapítást nyert, hogy a közös tanári munka, az együttműködés napi szinten bevált gyakorlat iskolánkban. Mentorunk és a projectvezető kollégákkal megfogalmaztuk, egységes keretbe szervezett szempontsor alapján konkretizáltuk az észrevételeket.

Szót ejtettünk a gyakorlati megvalósítás szintjén is mind a folyamatos tervezés, mind az adminisztratív levezetés szintjén az intézményi önértékelésről és az országos szinthez való relációt szolgáló indikátortábláról. Kitárgyaltuk a Közoktatási törvény várható módosításából adódó intézményi feladatokat, a projectek ezzel kapcsolatos részeit.

Kiscsoportos esetfeldolgozás során a hatékony tanulói megismerés módszereinek alkalmazását beszéltük meg.

Csoportos megbeszélés során osztálykeretben, csoportban az integrált nevelés csoport módszerek alkalmazási lehetőségeit vitattuk meg. Magatartászavar kezelésének lehetőségeinek közös elemzése során kiemelte mentorunk, hogy dicséretes tantestületünk közös gondolkodása.

Sor került a megismerés további módszereinek megbeszélésére, új szempontokat vitattunk meg a magatartásproblémák kezelésében, és végül számba vettük a társintézmények, szakemberek bevonásának lehetőségeit.AZ IPR CSOPORT MUNKÁJA


Csoportunk profiljából következően fő feladatunk a pályázat feltételeinek megteremtése, az optimális megvalósításhoz szükséges eszközrendszer kialakítása volt. A mikrocsoportok közötti koordináció, illetve a különböző külső és tantestületen belüli partnerekkel folytatott eredményes kommunikáció és együttműködés volt a fő célunk. Tevékenységünk a következő fő területek köré csoportosítható: tájékoztatás-kapcsolattartás, koordinálás, szakmai anyagok összeállítása vagy összeállításuk segítése, közösségformáló programok szervezése és azokon való részvétel, beszerzések és a pályázattal kapcsolatos dokumentáció elkészítése.

A tájékoztatás-kapcsolattartás több irányba működött: horizontálisan és vertikálisan egyaránt, a külső és belső partnerek irányába. Szoros munkakapcsolatban voltunk a többi mikrocsoport tagjaival, munkájukat segítettük, programjaik megvalósítását támogattuk. Eredményesebb munkájukat szakirodalmi ajánlással is segíteni igyekeztünk. A legfontosabb szakmai kérdésekben többször konzultáltunk a mikrocsoportok vezetőivel, a mentori látogatásokat és a konzorciumi bemutatókat együttműködve készítettük elő, a tapasztalatok összegzését és a belőlük következő feladatokat szintén megbeszéltük.

Tájékoztató füzetet állítottunk össze a pályázatról - a szakmai anyag kiadásában és terjesztésében is az IPR munkacsoporté volt a fő feladat. Meghívókat küldtünk a pályázat megvalósulását prezentáló bemutatóóráinkra.

Az IPR vezető rendszeresen tájékoztatta a munkacsoportokat a program menedzsmenttel folytatott megbeszélésekről, így az ott elhangzottakat be tudtuk építeni a napi munkánkba.

A külső partnerek között a legtöbbször a szülők és a Roma Kisebbségi Önkormányzat felé fordultunk: iskolánkban Szülői Fórumot tartottunk a pályázat megvalósításával kapcsolatban, az aktuális pályázati programokról nem csupán a tanítókon, hanem az elektronikus iskolaújságon keresztül is informáltuk az érintetteket. A RÖK képviselőivel az IPR vezető rendszeresen találkozott a Kerekasztal megbeszélései során.

A koordinálás a fent említetteken kívül - mikrocsoportok munkájának segítése- az IPR tanfolyam előkészítésekor, a közösségformáló programok szervezésekor, a nyílt nap szervezésénél, a mentorálások és bemutatóórák esetében volt a legfontosabb.

Az IPR tanfolyamvezetőt a tanfolyam előtt megismertettük a tantestülettel és az iskola Pedagógiai Programjával, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve és beépítve tarthassanak eredményes tanfolyamot.

Közösségformáló programokat szerveztünk, megterveztük a beszerzések összeállítását.

A szakmai anyagok közül az Integrációs Programot emeljük ki. Az iskola Integrációs Programja tartalmazza azokat a legfontosabb elképzeléseket, elveket amelynek segítségével a halmozottan hátrányos helyzetű diákok integrációja megvalósítható. Összeállításakor a szakirodalmi ajánlásokon kívül a helyi sajátosságokat is figyelembe vettük. Az IPR mentorral a látogatása során erről konzultáltunk, összegző véleménye a pályázati dokumentációban olvasható.

Szorosan vett szakmai tevékenységnek tekintjük a halmozottan hátrányos helyzetű diákok értékelésének előkészítését, a már említett szakirodalom-ajánlást és beszerzést, valamint -a már szintén korábban felsorolt- bemutatóórákat.

Adatbankot hoztunk létre-összhangban az intézmény Minőségirányítási Programjával, amelyben kooperatív óravázlatok közreadásával segítjük egymás munkáját.

A dokumentálás végigkísérte egész, a pályázattal kapcsolatos tevékenységünket. Minden hónapban elkészült a teljesítési igazolás az elvégzett munkák kapcsán és havonta igyekeztünk rendezni a dokumentumokat. Rendszeresen sor került az irattározásra és a digitalizálásra. Frissítettük az intézmény honlapját a pályázattal kapcsolatos anyagokkal és elkészítettük az iskola elektronikus újságját is.

A pályázat megvalósítása során keletkezett teljes dokumentáció az iskola portfóliójában tekinthető meg. Itt olvasható többek között a programokkal kapcsolatban készült valamennyi beszámoló és feljegyzés.A MUNKACSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA


KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK MIKROCSOPORT


Megalakulásunkat követően a nyáron elvégzett tanfolyamok tapasztalatai alapján elkészítettük éves munkatervünket, és elkezdtük munkánkat.

Ebben a tanévben a szokásos iskolai feladatok mellett nagy hangsúlyt fektettünk a HEFOP-2.1.5-06/1.-2006-12-0100/1.0 pályázat elvárásainak megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrálására és egyéni fejlesztésére. Ennek érdekében kollégáink mindegyike alkalmazta az elsajátított kooperatív tanulási formát. E módszer megkönnyítésére a két első osztály új tanulóasztalokat és székeket kapott.

Megalakítottuk adatbankunkat, amelybe a kollégák kooperatív óravázlatait gyűjtöttük össze. Továbbá hospitálásokon vettünk részt a kerület óvodáiban, iskoláiban. A mi tantestületünk tagjai is tartottak nyílt órákat.

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot mentorainkkal, akik tanácsokkal láttak el minket.

A két első osztályt kirándulni vittük. Ősszel Visegrádra, februárban pedig a Városligetbe és a Mezőgazdasági Múzeumba juthattak el a gyerekek.

Az 1-2. osztályosok színházlátogatáson is részt vehettek: Mikuláskor a Csili Művelődési Házban 100 Folk Celsius koncerten, ahol még ajándékcsomagot is kaptak, január végén ugyanott az Oroszlánkirály című zenés mesejátékon. Mindkét program igen jól sikerült, és a hátrányos helyzetű gyerekek nagyon örültek, hogy ilyen élményekhez jutottak.

Kézműves foglalkozásokat tartottunk több alkalommal is a saját gyerekeinknek és a leendő első osztályosoknak. Ezeknek az alkalmaknak is nagy sikerük volt.

Felvettük a kapcsolatot olyan kerületi civil szervezetekkel, melyek ugyancsak segíthetik a hátrányos helyzetű gyermekekkel való feladatainkat, például a Szebb Gyermekévekért Alapítvánnyal, a Bokréta Gyermekotthonnal és a Roma Önkormányzattal.

Úgy érezzük, eredményes munkát végeztünk, és hasznosnak találtuk a HEFOP nyújtotta lehetőségeket, amellyel tanulóink és kollégáink új élményeket és tapasztalatokat szerezhettek.HATÉKONY TANULÓ-MEGISMERÉSI TECHNIKÁK MUNKACSOPORT


A Hatékony tanuló-megismerési technikák mikrocsoport tagjaival a tanuló megismerési technikák kidolgozásán kívül a HHH-s tanulók integrálását tartottuk feladatunknak, továbbá az iskola életében megállapított fejlesztendők számbavétele után, a fejlesztési lehetőségeket kerestük.

Így fontos volt, hogy a HHH-s gyerekek milyen arányban vesznek részt aktívan az iskolai programokban. Ki, milyen szakkörre, fejlesztő foglalkozásokra jelentkezett és rendszeresen jár-e? A tanulmányi eredményeikben fejlődtek-e? A családjuk érdeklődik-e iskolai előmenetelük iránt?

Több olyan szakkört is indítottunk, ami részben igazodik a tanulók érdeklődéséhez, segítséget ad a felzárkózásukhoz, lehetőséget teremt a jó képességű gyerekek továbbfejlődéséhez. Külön figyelmet szenteltük annak, hogy a HHH-s tanulók is részt vegyenek egy-egy ilyen szakkör tevékenységében.

Mentálhigiénés programokon vettünk részt. Pályázatot írtunk a „Víz napja" projektnapunkhoz. Művészeti nevelésünk érdekében színházlátogatásokat szerveztünk, művészeti vetélkedőket rendeztünk.

A kooperatív tanulás lehetőségeit térképeztük fel a helyi adottságok figyelembevételével.

Kollégáink igényét, véleményét figyelembe véve, hospitálási napot szerveztünk, egymás óráin hospitáltunk. Tehát tanultunk és tapasztalatokat osztottunk meg egymással.

A tanulás tanulása témakörben mélyedtünk el a nevelési értekezlet előadására, szakirodalmat kerestünk, felvázoltuk, hogy a tanulás tanítása milyen feladatokon keresztül valósul meg, ha tudatosan irányítjuk figyelmünket a problémára.

Óravázlatokból adatbankot hoztunk létre, ami folyamatosan bővül.

A szöveges értékelés különböző változatait vizsgáltuk meg, kiválasztottuk kollégáinkkal együtt a nekünk legjobban megfelelőt.

Felkutattunk olyan feladatsorokat, amiket kollégáink a felmérések elkészítésénél használhatnak.

Kézműves délutánokat szerveztünk, arra anyagokat, eszközöket biztosítottunk.A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOKKét kirándulást szerveztünk első osztályosaink számára. Októberben Visegrádon a Vadasparkban Mogyoróhegyen, februárban a Városligetben, a Mezőgazdasági Múzeumban voltunk kirándulni.
Közös Mikulásünnepségre vittük az elsősöket és a 2.a osztályt testvérosztályként decemberben, ahol a 100 Folk Co műsorát hallgathatták nagy élvezettel.

Januárban a Csiliben zenés mesejátékot tekinthettek meg az elsősök, és a 2.b testvérosztályként. Az Oroszlánkirály című előadást minden gyerek nagyon élvezte. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek sajnos ritkán jutnak el szüleikkel kirándulni, vagy színházba, így ezek a programok különösen nagy élményt jelentettek tanulóinknak.TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK


Szakköreinket, sportfoglalkozásainkat minden tanév elején a gyerekek érdeklődésének megfelelően állítjuk össze. Mivel iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma alacsony (15 fő) részvételük a délutáni foglalkozásokon szintén alacsony számú. Igyekeztünk őket bevonni a tanítás utáni programokba, de nem mindenkit sikerült.

A 2007/2008-as tanévben az alábbi szakkörök működnek:

Természettudományos, Angol 1. évfolyam, Angol 2. évfolyam, Angol 3. évfolyam, Angol felső tagozatos, Kobak rejtvényfejtő, Rajz, Informatika 1., Torna, Labdarúgás 7-8. oszt. Fiú, Grundbirkózás, Kézműves, Informatika 2., Labdarúgás 1-2. oszt., Labdarúgás 3-4. oszt., Labdarúgás 5-6. oszt. Fiú, Sakk, Alsós lánytorna, Kosárlabda előkészítő, Kosárlabda 5-6. oszt., Asztalitenisz 4-6. évf., Lány labdarúgás 5-6. oszt., Színjátszó

Évek óta hagyománya iskolánknak a jövendőbeli elsősök számára szervezett Nyílt nap, az Ennyi mindent tudunk már, és a Kézműves foglalkozás. Az iskolaválasztást megkönnyítendő foglalkozásokat a beiratkozás előtt tartottunk az óvodásoknak márciusban.

A Nyílt napon a jövendőbeli tanítók tartanak bemutató órákat, az Ennyi mindent tudunk már programunk egy mini színházi előadás, mely során az alsós gyerekek mesedarabokat adnak elő, hangszeren játszanak, ízelítőt adnak az iskolai életből.

A kézműves foglalkozáson az érdeklődő óvodásokat új technikákkal ismertetjük meg, közben beszélgethetnek a jövendő tanító nénikkel, megbarátkozhatnak iskolánkkal. Kötetlen foglalkozás közben a tanítókkal és az igazgatóval tanácskozhatnak a szülők is az iskolát és gyermeküket érintő valamennyi témáról.

A pedagógusok számára továbbképző programokat szerveztünk. Szeptemberben hospitáló napot szerveztünk, két kolléga bemutató órát tartott a kooperatív tanítási módszer alkalmazásával, az órákat iskolánk valamennyi pedagógusa megnézte, és utána közösen megbeszéltük a tapasztaltakat.

Ezeken kívül még egy alsó tagozatos nyílt órát is megtekinthettek az óvodás érdeklődők októberben.

Két Nyílt napot tartottunk februárban a konzorciumi és a nem konzorciumi partnerek számára.

Mindkét napon először előadást hallgathattak az érdeklődők az iskoláról és a megvalósuló pályázatról, utána 4-4 bemutató órát tekinthettek meg, melyen a tanfolyamokon hallott módszerek elsajátításáról győződhettek meg. A bemutató órákat közös óramegbeszélés követte.ESZKÖZBESZERZÉSOlyan eszközök beszerzését tartottuk szükségesnek, amelyek a kooperatív módszer alkalmazását segítik. Ezért vásároltunk mindkét első osztály tantermébe 1-1 PC konfigurációt LCD monitorral, számítógépasztallal. Ugyanezeket a tantermeket csoportalakításra alkalmas, könnyen mozgatható új tanulóasztalokkal és székekkel rendeztük be.

Az idegen nyelv tanítás fontosságát szem előtt tartva, és azt, hogy a 2007/2008-as tanévtől emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet, oktató programokat vásároltunk angol és német nyelvhez Manó Angol 1-2, és Manó Német 1-2. címmel.

A kooperatív oktatáshoz rengeteg tanulási segédanyag szükséges, ezért vásároltunk kartonokat, filctollakat, tankönyveket, feladatgyűjteményeket (Logico tábla- tanulói keret feladatlapokkal + egyéb kiegészítő feladatlapok, Betűről betűre olvasás fejlesztő könyvek I-VII.; Betűről betűre olvasás és írásfejlesztő feladatlapok I-III.; Korongos Matanda tanulói segédeszköz + tanári segédeszköz)TAPASZTALATOK ÖSSZEGZÉSE, TOVÁBBI TERVEK


Ilyen nagy volumenű, az egész tantestületet érintő, és ilyen hosszan elhúzódó pályázaton még nem vett részt iskolánk. Nagy érdeklődéssel vártuk a három tanfolyamot, melyek időpontja egy tantestület életében sajnos a legnehezebb időszakban, a tanévzárás és tanévkezdés időpontjában voltak, 3 x 30 órában. A hatékony tanuló-megismerési technikák tanfolyamon kevés megvalósítható technikát tanultunk, nem sok hasznát vettük a tanfolyamnak. A kooperatív tanulás tanfolyam hasznosabbnak bizonyult, de sok üresjárat bosszantotta a kollégákat.

Az IPR tanfolyamot tartó kollégák voltak a legfelkészültebbek, tőlük tanultunk legtöbbet, ez a tanfolyam segítette legjobban munkánkat.

A negatív tapasztalatok ellenére a tantestületben pozitív hatásként éreztük egy új szemlélet beindulását, szakmai ötleteinket, tapasztalatainkat egyre gyakrabban és mélyebben osztottuk meg egymással.

Új módszereket, technikákat alkalmaznak azok a kollégák is, akik eddig idegenkedtek tőlük, bővült a módszertani kultúránk. A közös gondolkodás, az új módszerek alkalmazása eredményesebbé teszi munkánkat. HHH-s tanuló a mi iskolánkban elég kis számban (15 fő) van, a pályázat ideje alatt igyekeztünk könnyebbé tenni a tanulásukat, de az iskola valamennyi tanulója profitált abból, hogy részt vettünk a pályázaton.

Bemutató órákat általában nem szívesen vállalnak kollégáink, de a nyílt órákon igyekeztünk részt venni saját iskolánkban, és a konzorciumi partnereknél is. (Bár a délelőtti tanulási időben csak szívességes helyettesítéssel tudtak külső intézményben hospitálni a kollégák, és ez nem volt szerencsés megoldás.)

Az eszközbeszerzések, kirándulások, programok nagyon hasznosak voltak, a tanfolyamokon tanultak hosszú ideig új lendületet adnak az egész tantestület számára.Budapest, 2008. március 17.Forgács Anna

IPR vezető, igazgató


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe