Plathelminthen fortpflanzung

plathelminthen fortpflanzung

Dolgozat a Kolozsvári Tudományegyetem Állattani intézetéből. Olisthanella hungarica nov. Az —6. Pályázatomhoz négy meg­ határozatlan fajt is mellékeltem.

Ezeket ugyanazon év nyarán a pálya­ díjból tett tanulmányútamon magammal vittem Grazba és ott GRAFFnak, a Turbellariusok legkiválóbb búvárának, intézetében teljes szak­ könyvtár segítségével tovább kutattam milétük után. Hármat sikerült közűlők meghatározni. Csak egy, jelen dolgozatom plathelminthen fortpflanzung, volt a tudomány előtt ismeretlen.

KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK

Erre hozzá kezdtem földolgozásához és munkámat, a rajzokkal együtt, ott végeztem be szeptemberben. Kék Algák {Cyanophyceákalsóbbrendű Rákok és apró Fonalférgek képezik társ-életvilágát. Köztük futja át rövid életét, mert a kiszáradás előtt ivarérettségre kell jutnia és tojásokat raknia, melyek a nap hevétől kiszáradt, vagya hidegtől megfagyott iszapban is képesek a fajt egyik esőtől a másikig, vagy tavaszjöttéig föntartani.

Vízfenéken vagy iszapban tartózkodik. Mindamellett igen ügyes úszó. Plathelminthen fortpflanzung ragadozó életmódjában veszi hasznát, mert képes a nála három­ négyszer nagyobb és pánczélozott rákra rávetni magát és kiölthető, izmos, 1 Dolgozatomat az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya előtt az Hengeres testének 1. Körösztmetszete kerekded.

Élő állaton a hátulsó testvég hasi oldalán valószínűleg tapadásra szolgáló szemölcsszerű dudorodás figyelhető meg, mikor az állat nyugvó helyzetéből elindul; rögzített állaton azonban nem találtam meg. A test átlátszatlan, fehéres színű; ezt az elsődleges testűr hiánya miatt igen tömör testben plathelminthen fortpflanzung nagy mennyiségű szemcsés mirigytermék okozza.

A kültakaró és mirigyei. A kültakarót a Turbellariusokban igen elterjedt, hullámos körvonalú 2. A sejtek határhullámzata igen erős, néhol háromszoros. A sejtfölűlet átmérője 10—12 [x között változik.

A sejtek szorosan egymásra feküsznek, úgy, hogy hossz­ metszetükön a sejtközi állomány egy sötét színezésű vonal 3. A sejtmagvak — esetleg a rögzítés következményeképen — körösztmetszetükben szabálytalan, sőt viselő sejtjeikhez hasonlóan, hullámos körvonalúak — amint ezt LUTHER [1] az Eutnesostominákban általános­ nak találta —, hosszirányukban azonban épen kerűlékesek.

A magvak a sejtek alapjától a hámhártya alatti rétegig nyúlnak. Körösztmetszetük plathelminthen fortpflanzung i átmérőjű. Egy chromaticus magvacska és többnyire körületesen fekvő chromaticus szemcsézet jellemzi 3.

A csillámok a hasi oldalon 5—6 [t, a hátin 4—5 [x hosszú, vékony, egészen végig egyenletes fonalak dl. A csillámok a sejtfölületen a hámhártyába cuticula mélyedő alapi testecskéken basalis test corp. Plathelminthen fortpflanzung alapi testek haematoxylina-vastimsós föstés után mindkét végükön hegyezett, rövid kerűlékes pontokként tűnnek föl. Csillámot viselő végükkel kissé a hám­ hártya fölé emelkednek. Érintőleges metszeten az állat hossztengelyével párhuzamos hosszanti sorokban állanak, melyek a plathelminthen fortpflanzung áthidalják.

Néhol haránt és 45u szögben ferde sorokat is megfigyelhetni, ami a teljes rendezettség jele. Úgy az eosinával párosított haematoxylina-vastimsós, valamint az ApÁTHY-féle hármas föstéssel is asejttestben a következő rétege­ ketkülönböztetjük meg: h á m h á r t y a cutichámhártya alatti subcuticularis subcuticfölső plathelminthen fortpflanzung z e m c s é s e b b és alsó f o n plathelminthen fortpflanzung l k á s a b b réteget fibr.

férgektől milyen drogokat parazitafertozes tunetei

A hámhártyaréteg mindkétféle föstéssel pirosas sár­ gára színeződik. Ezt a réteget befelé a sejttesttel szemben hármas föstésben barnára, eosina-haematoxylina-vastimsós föstésben feketére színeződő éles vonal képében a hám­ hártya alatti réteg subcutic. A sejttest következő rétege egész hosszában fonalkás; a fonalkák közeit distalisan apró stírü, proximalisan nagy gyér szemcsézet tölti ki.

Fonalkáknak plathelminthen fortpflanzung alaptestekkel való össze­ függése gyakran megfigyelhető. A fonalkák olajbamártó plathelminthen fortpflanzung gyakran szemcsék hosszanti soraira bonthatók föl. Vagy csak a rájuk csapó­ dott fehérjeszemcsék okozta csalóka kép ez? A pótsejtek 2. Fiatal, a hímivarérettség fokát épen meghaladó példákon voltak még fölismerhetők csak.

plathelminthen fortpflanzung platyhelminthes fajlagos jellemzők

Plathelminthen fortpflanzung szabad fölűlet felé igen megvékonyodnak 4. A kültakaró rhabditis nélküli. Ez genus-jellem. Alaphártya membrana basalis az Olisthanellákon mindeddig nincs kimutatva. Valószínűleg a Tarbellariusdk vizsgálatára közönségesen hasz­ nált eosina-haematoxylina-vastimsós föstésnek erre való alkalmatlanságán plathelminthen fortpflanzung.

Ez a módszer ugyanis csekély színárnyalattal különíti el az izom­ plathelminthen fortpflanzung, az alaphártyát és a külhámot.

plathelminthen fortpflanzung nemathelminthes kelas x

E biztos meg­ különböztetés hasznát nem is annyira a kültakaró, plathelminthen fortpflanzung inkább az ivar­ szervek és a garat vizsgálatában vesszük. A kültakarón háromféle mirigysejt önti váladékát: 1.

Féreg egy parazita a testben nyílt mirigysejt. Kivezető csatornáik mind a külhámsejtek testét fúrják át, tehát sejten belül intracellularisan nyílnak a fölűletre, mint azt a Dendrocoelum lacteum hasonsorsú összes sejtjeiről szintén kimutattam. Van 1 Lásd Múzeumi Füzetek I. Egy sejt látja el a közelebbi környezetében levő külhámsejteknek csaknem mindenikét a sikamlóssághoz és plathelminthen fortpflanzung helyváltoztatáshoz szükséges nyálkával.

KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK - PDF Free Download

Sok nyújtványuk mellett is megtartják e sejtek különsarkúságukat heteropolaris vol­ tukat annyiban, hogy megkülönböztethetünk rajtuk egy, a test belseje felé fordított alap, és a külhám felé fordított kivezető csatornás oldalt. E sajátszerű alkotásánál fogva átmeneti alak e sejtek a soksarkú kötő­ szöveti sejtek — a szó legtágabb értelmében szintén mirigysejtek — és a kétsarkú mirigysejtek között, mert olyan soknyújtványú kötőszöveti sejtnek is tekinthetnők, plathelminthen fortpflanzung a nyújtványok egy oldalra szedődtekát.

Ehhez hasonló sorozaton át vezetik le a soksarkú dúczsejtből a kétsarkún és a T alakún át az egysarkút. A nyálkamirigysejtek teste érintőlegesen lapult, ágai is ilyen irányban terűinek szét tőle, kivéve a sejttestükkel borított hámsejtekbe merőlegesen beme­ nőket.

Nagyobb ágak plathelminthen fortpflanzung test hosszirányában haladnak. Azok a sejtek, melyek a fejvég hasi oldalára ömlesztik váladékukat, ágaikat csakis ebbe az irányba küldik. Csaknem minden egyes külhámsejten nyílik egy-egy végág 2.

plathelminthen fortpflanzung hogyan lehet megtisztítani a belek férgektől drogokkal

A hámsejteket áttörő csatornavégek nem követik a hámsejt fonalkás szerkezete meg­ szabta, fölületre merőleges irányt, hanem, mint a 3. Az alaphártyát átfúrva, kissé föl­ duzzadnak.

KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK

Ez a különös jelenség csaknem kivétel nélkül jellemzi az Olisthanella összes sejtjeit; mindenütt és főként a mirigysejtekben chromatinában szegény sejtmagban igen erősen chromaticus magvacska található. A plathelminthen fortpflanzung finom magplasmahálózat csomópontjában fekszik. Nem egynemű, rácsozatos szer­ kezetet és ennek csomópontjaiban szénfekete szemcsét mutat ki haemateinaföstés. Többször figyeltem meg regenerálódásban levő nyálka­ csatornákat, ami amellet bizonyít, hogy a csatornák nemcsak plathelminthen fortpflanzung mirigyter­ mék vezetésében, hanem előállításában is részt vesznek.

Plathelminthen fortpflanzung sejttesteik két részarányos csoportja az ideg­ rendszer központja előtt és fölötte fekszik.

Kivezető csatornáik jobb és baloldalt kötegekbe tapadva hasfélen haladnak szájadzásuk helyére, a test elülső részén. Néha az egész központi dúcz előtti teret kitöltik, mikor a két vezetékköteg helmint formák két egymáshoz tapasztott félhold képét adja, melyeket egymástól a középsíkban plathelminthen fortpflanzung kötőszöveti hártya választ el.

A bőséges mirigyterméket mintegy 30 JJ. Sejtmagjuk alkotása egyező a nyálkasejtekével. Körülötte van a sejttest protoplasmás, váladéktermelő része, melybe egyenletes sűrűség­ gel, sőt leggyakrabban szabályos sorokban is, haemateina föstékektől sötétbarnára színeződő szemcsék vannak beágyazva.

Ezek a szemcsék az elválasztással foglalkozó alapi sejtrésznek a rhammitisek előállításá­ hoz szükséges tartalékanyaga; u. A sejttestnek ez a része oly élesen elkülönül, hogy gyakran plathelminthen fortpflanzung látszik a kész mirigytermékkel zsúfolt részre.

Kötegekbe csavarodnak, hogy a sejttestben megférhessenek. Savanyú kátrányföstékek, nevezetesen eosina és rubina iránt mutatnak fogékony­ ságot; amint mondani szokás, plathelminthen fortpflanzung.

Szineződésük az élénk piros, rózsaszín és rézvörös között váltakozik. A száj környékének ama piros föstékek iránt fogékony mirigyei kis, lombik-alakú sejtek.

plathelminthen fortpflanzung helminták gyomor bélrendszer

A plathelminthen fortpflanzung három rétegből áll: külső k ö r ö s l e g e s circularisbelső hosszanti longitudinális és a kettő között egymást keresztező, átlóirányú diagonalis rostok két rétegéből. A körös­ leges réteg nagyon gyér, és rostjai alig vastagabbak az alaphártyánál. Nem sűrűbb, de szélesebb rostok alkotják az átlós réteget. Legfejlettebb a hosszanti réteg.

  1. Но меня угнетает, что как вид мы ведем себя столь варварским образом, даже когда можно не сомневаться, что за нами следят.

  2. Full text of "Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról"

Az izomtömlő valamennyi rostja szalagszerű. Amennyire tapasztalataim megengedik, mondhatom, hogy ez a módszer igen beválik a Turbellariusok izomzata fonalkás szerke­ zetének plathelminthen fortpflanzung kimutatására; Dendrocoelumban is eredményre vezetett.

Érde­ kes adat, hogy egy rostszalagban csak egy fonalka fibrillum réteg van. Csupán a hosszanti rostok szélén, — tehát itt se a középen, mint másutt rendesen — többrétegű. A3, ábrán látható a hosszanti rostok musc. Készítményeim bemutatásakor BÖHMIG professor úr arra figyelmeztetett, hogy talán szomszédos rostok oda­ csatlakozott végágai kelthetik a szalag széle vastagodásának látszatát: később sikerűit érintőleges metszeten az izomtömlőnek igen nagy rész­ letét egyszerre találnom a metszettel, és ezeken meggyőződnöm, hogy ilyen csatlakozás nem történik, és ennélfogva a széli vastagodás csak­ ugyan a rostszalagok tulajdona.

A bőrizomtömlőn belőli izomzat — ide soroljuk a hát-hasi irányú, a haránt és az elülső testvéget mozgató rostokat — szintén igen gyön­ géd, holott GRAFF [1] tapasztalata szerint a kötőszövet fejletlensége a tőle vizsgált igen sok Rhabdocoelidá-ban az izomzat gazdagságában szokott kárpótlást nyerni. A testet kitöltő tápcsatorna miatt általában hiányoznak a dorsoventralis rostok; csak egynehányat találtam az idegközpont előtt a középsíkban.

Érintőleges rostok férgek az agyban, LUTHER [1] szerint, főként szögletes testű, vagy a plathelminthen fortpflanzung úszószerű hosszanti lebenynyel ellátottakon, jutnak fejlettségre; valósággal csak igen finom rostokat találtam belőlük metszetről-metszetre haematoxylina-vastimsós föstés után.

Lebensweise und Fortpflanzung von parasitisch lebenden Würmern - Biologie

Ritkaság számba megy harántrostokra akadni az Eumeso­ stominákhan ; találtam két ily rostot, de ezek is a két plathelminthen fortpflanzung kötik össze, úgy, hogy már nem az egész test, hanem egy szerve szolgála­ tában állanak. Fejletlen a tapogató módjára működő elülső testvég izomzata is. Haladnak rostok farkvégi irányban rézsút a hasról plathelminthen fortpflanzung hátra az idegközpont előtt, párhuzamosan a középsíkkal, átfúrva igen gyakran a rhammitiskötegeket.

Kötőszövet csak nyomokban található a bőrizomtömlőhöz tapadva és az idegközpont körűi. Emésztő készülék. Mesostoma az igen hátra eső szájnyílás jellemzi 1. Környékén plathelminthen fortpflanzung epithelium kissé magasabb.

giardiasis kezelese

Rajta gazdagabb nyálka- a már említett plathelminthen fortpflanzung föstékek iránt rokon mirigyek nyílása vehető észre. Az Eumesostominükban általánosan ismert körösleges szűkítő és sugárirányú tágító izmok 5. A szájnyílás, befelé öblösödve, a garattáskává pharynx-táska : burs. Igen ellapúit, csillamótlan laphám béleli, melyben két esetben tudtam csak magot találni. plathelminthen fortpflanzung

KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK - PDF Free Download

A külhám alaphártyája membr. J megszakítat­ lanul áthajlik a szájnyíláson át a garattáska hámja alá és innen a garatra. A bőrizomtömlőből azonban csakis a hosszanti rostok musc.

A garat alkotásáról az 5. A garatnak plathelminthen fortpflanzung új bélyegeit tűnteti föl állatunk. Ilyen­ nek akadunk ugyan nyomaira a Bothromesostomákon, de emezeké plathelminthen fortpflanzung teljesen homologus amazzal. Végül módosulást találtam az általános jel­ leggel szemben a garat izomzatában és mirigyeiben is.

A garat a testhez viszonyítva igen erős fejlettségű. Űrtere az összehúzódás foka szerint az átlók irányában 8—25 [J. A garattáska hámrétege és alap­ hártyája áthajlik a garatra. A hám a garat külső fölületén fénytörőbbé válik s nagyon ellapúi és, mint valami hámhártya, alig észrevehető vonalként simul az alaphártyára.

További a témáról